Disclaimer


De toegang tot en het gebruik van de website van SHV Holdings N.V. zijn onderworpen aan de volgende voorwaarden en bepalingen.

Alle rechten van intellectuele eigendom met betrekking tot de materialen op deze site zijn eigendom van SHV Holdings N.V. en aangesloten bedrijven of zijn opgenomen met toestemming van de betreffende eigenaar.

U hebt toestemming om over deze site te browsen en (delen van) deze site te printen, downloaden en aan anderen ter beschikking te stellen, maar in alle gevallen uitsluitend voor niet-commerciële, informatieve en persoonlijke doeleinden. Niets van deze website mag voor commercieel gewin worden verkocht of verspreid of worden gewijzigd of opgenomen in een ander werk, andere publicatie of op een andere site, in print noch in elektronische vorm, of mag worden gepost naar een andere site. Er worden geen andere rechten verleend dan de hierboven vermelde.

De inhoud van deze website is met zorg samengesteld, maar wij kunnen niet garanderen dat de verstrekte informatie altijd volledig juist, compleet en actueel is. De inhoud dient dan ook uitsluitend ter informatie en dient niet voor andere doeleinden te worden gebruikt.

Noch SHV Holdings N.V., noch haar dochtermaatschappijen, noch personen werkzaam of betrokken bij SHV Holdings N.V. of haar dochtermaatschappijen kunnen aansprakelijk worden gesteld voor schade ontstaan door gebruikmaking van deze site of een hieraan gekoppelde site, waaronder begrepen, maar niet beperkt tot, winstderving, indirecte of bijkomende schade en gevolgschade.

We behouden ons het recht voor om, onaangekondigd en wanneer wij dit nodig achten, wijzigingen en correcties aan deze site door te voeren.

Cookies

Onze website maakt gebruik van cookies die ervoor zorgen dat de website naar behoren functioneert. Doel van deze functionele cookies is het bijhouden van sessie-informatie. Deze cookies worden direct na het bezoek verwijderd.

Daarnaast maakt onze website gebruik van cookies van Piwik om het gebruik van onze website te kunnen meten en analyseren. Met behulp van deze gegevens kunnen wij onze website verbeteren. De gegevens worden niet met derden gedeeld.

Doordat onze website en de cookieregelgeving van tijd tot tijd wijzigen, is ook dit cookie statement aan veranderingen onderhevig. Het verdient daarom aanbeveling dit statement regelmatig te raadplegen.